Donors List 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Contact
 

Kolkata, India

Bankura, India

New York, USA

New Castle, UK

Mr. Dipak Roy
Foundation for Health Action
P-254 Block-B Laketown,
Kolkata 700 089
Phone: +91 9038999493
              +91 8583912005

Dr. Anup Sadhu M.D.,FICR
EKO - C T & MRI SCAN CENTRE
MEDICAL COLLEGE, KOLKATA 700 073
Phone : +91 9831042543

Dr. Pinaki Sarkar MD
Phone: (+91) 9831163005
Email : DoctorPinaki@gmail.com

Mr. S. S. Dasbairagi
28B Thana Road
Khardah
Kolkata-700116
Email : DasbairagiS@gmail.com

Dr. M. N. Majundar
B-14/349, Kalyani
Dist. Nadia, WB
Email : MNMKV349@hotmail.com

Dr. P.K. Sarkar, MD PhD
Amader Hasptal
Phulberia, Chhatna, Bankura 700 136
Phone : +91 94332 63277
Phone : +91 (03242) 203 210
Email : DrPKSsarkar2010@gmail.com

 

Durgapur, India

Dr. Sobhan Panda
ESI Hospital Durgapur
Durgapur
Email : Dr.SobhanPanda@gmail.com

Debasis Mitra
NIT Durgapur
Durgapur
Email : Debasis.Mitra@gmail.com

Shyamal Sarkar
7 Pineglen Drive Blauvelt
NY 10913
Phone : +1 (646)404-7852
Email: SKSarkar@optonline.net
Dr. Sheila Maitra
Dr. Sheila Maitra
75 Glanton Road
North Shields
NE298LQ, UK
Email : SheilaMaitra@gmail.com